Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Üürinõude edasimüümine tagab üürileandjale regulaarse üüritulu

Üürinõude edasimüümine tagab üürileandjale regulaarse üüritulu

Üürinõude müümisel saab üürileandja oma üüritulu nõude ostjalt garanteeritult kätte kas osalise või täieliku ettemaksuna või igakuiste laekumistena üürileandja soovitud kuupäevadel. Igakuise üüri kogumise õigus läheb üle nõude ostjale, kes kannab edaspidi ka üürniku võlgujäämisest tuleneva krediidiriski.

Üürivõlg on üüriäris paratamatu ettevõtlusrisk

Igasuguse äritegevusega käivad kaasas riskid. Mõned neist on ettevõtja poolt osaliselt või täielikult kontrollitavad, teised jällegi täiesti kontrollimatud kliimast, poliitilisest olukorrast või turu toimimisest tulenevad riskid. Koroonakriis näitas eredalt mida tähendab üüriäris tururisk. Kui pakkuda teenust, mille eest klient tasub alles pärast selle kätte saamist, siis tuleb paratamatult arvestada ka krediidiriskiga. Lihtsustatult võib öelda, et krediidirisk realiseerub siis, kui klient jätab teenuse eest maksmata. Kuna üüriäris on teenus (elamispind) kliendi käes enamasti pikaajaliselt ning ka makseid tehakse perioodiliselt, siis on krediidirisk üürivõla näol üüriäri paratamatus.

Üürilepingu nõudeõiguse edasimüümine aitab maandada üürnikust tulenevat krediidiriski

Nõude edasimüümine tähendab mistahes lepingust või väljastatud arvest tuleneva tasu nõudmise õiguse loovutamist kolmandale osapoolele kokkulepitud tasu eest. Nõuete müümine ja loovutamine on ettevõtluses levinud praktika ning Eestis reguleerib nõuete müümist Võlaõigusseaduse 9. peatükk „NÕUETE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK“. Nõude ostja maksab loovutajale nõude eest kas täielikult või osaliselt ettemaksuna ning kogub hiljem nõude loovutaja kliendilt teenuse eest makstavat tasu. Üürinõude müümine tähendab seega, et üürileandja saab oma üüritulu nõude ostjalt garanteeritult kätte kas osalise või täieliku ettemaksuna või igakuiste laekumistena üürileandja soovitud kuupäevadel. Igakuise üüri kogumise õigus läheb üle nõude ostjale, kes kannab edaspidi ka üürniku võlgujäämisest tuleneva krediidiriski.

Üürinõude loovutamine ei vaja üürniku nõusolekut

Kuna nõude loovutamine ei tähenda üürilepingu muutmist, siis ei vaja see ka üürniku nõusolekut. Seda reguleerib VõS § 164, mis ütleb: „Võlausaldaja võib oma nõude võlgniku nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule“. Siin tasub tähele panna, et nõude loovutamiseks ei pea olema tekkinud võlga. VõS kontekstis tähendab „võlgnik“ isikut, kellel on kohustus teisele isikule („võlausaldajale“) teenuse eest tasuda.

HOOVI maksab üürinõude eest kuni 99% selle nominaalväärtusest

Oma üürinõude müümisel HOOVI-le on teenustasu alates 1% igakuisest üürist. Nõude loovutamine toimub nõude müümise lepingu alusel ning ei vaja üürnikupoolset nõusolekut. Teenustasu suurust mõjutab ennekõike üürniku krediidirisk ning varasem maksekäitumine. Kui üürileandja soovib võtta pikema perioodi üüritulu ettemaksuna välja, siis algab hinnastamine 5% igakuisest üürist.

Hinnapakkumist saab küsida: www.hoovi.ee/uurinouete-ost

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412