Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Nõude loovutamise lepingu näidis

Nõude loovutamise lepingu näidis

Nõude loovutamise lepingu alusel loovutab üks äriühing oma lepingust tuleneva nõudeõiguse teisele äriühingule ilma tasuta. Nõude loovutamine on nõude üleandmine teisele isikule lepingu alusel ehk toimib võlausaldaja vahetus (Võlaõigusseaduse edaspidi VÕS § 164). Nõude loovutamiseks on piisav senise ja uue võlausaldaja kokkulepe ning nõude loovutamise põhiliseks õiguslikuks tagajärjeks on uue võlausaldaja astumine võlasuhtesse eelmise asemele. Soovi korral võib lepingusse lisada ka punkti tasu maksmise kohta.

Lae alla Wordi formaadis: Nõude loovutamise leping.doc

NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

 

Nõude loovutamise lepingu („Leping“) on sõlminud _______ 202_

(1)          ______________, registrikood __________, aadress ___________ („Loovutaja“), mida esindab juhatuse liige __________________; ja

(2)          ______________, registrikood __________, aadress ___________ („Omandaja“), mida esindab juhatuse liige __________________;

(koos ka kui „Pooled” või eraldi „Pool“)

 

VÕTTES ARVESSE JÄRGMIST.

A.           Loovutaja on __.__.202_ sõlminud lepingu äriühinguga __________, registrikood __________, („Võlgnik“) lepingu nr. _____ kauba/teenuse tarnimiseks („Põhileping“).

B.           Põhilepingu alusel on Loovutajal Võlgniku vastu kauba/teenuse eest tasumise nõue summas kokku ______ („Nõue“) millele lisandub viivis määraga ____% päevas.

 

POOLED ON SEETÕTTU LEPPINUD KOKKU JÄRGMISES.

1. NÕUDE LOOVUTAMINE

1.1          Käesolevaga Loovutaja loovutab ja Omandaja omandab Lepingus toodud tingimustel Põhilepingust tuleneva Nõude.

1.2          Nõudega koos lähevad Omandajale üle Nõudega seotud kõrvalkohustustest tulenevad õigused, samuti õigus Nõudega seotud viivisele alates viivise sissenõutavaks muutumisest.

1.3          Nõue ja punktis 1.2 nimetatud õigused arvestatakse Omandajale üleantuks alates Lepingu jõustumisest, misjärel on uus Nõude alusel õigustatud isik Omandaja.

2. POOLTE KINNITUSED

2.1          Loovutaja kinnitab, et

2.1.1      Nõue on kehtiv ja see on vabalt loovutatav, Nõuet ei ole varem osaliselt ega täielikult loovutatud ühelegi kolmandale isikule;

2.1.2      Nõuet ei ole loovutamise hetkeks Loovutajale rahuldatud;

2.1.3      tema esindaja volitused on kehtivad.

2.2          Omandaja kinnitab, et

2.2.1      tema esindaja volitused on kehtivad;

3. POOLTE KOHUSTUSED

3.1          Loovutaja annab Omandajale üle kõik Nõuet tõendavad originaaldokumendid.

3.2          Omandaja teatab Võlgnikule nõude loovutamisest ja teade nõude loovutamisest (lisa 2) arvestatakse loovutusdokumendiks, mis kinnitab nõude loovutamist. Loovutaja ei ole kohustatud Nõude loovutamisest Võlgnikule teatama.

3.3          Omandaja kohustub täitma kõik sellest Lepingust tulenevad kohustused, eeskätt tasuma Nõude loovutamise hinna Loovutajale.

4. LÕPPSÄTTED

4.1          Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei peeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus (välistav tingimus).

4.2          Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

4.3          Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ega too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel.

4.4          Pool ei või teise Poole varasema kirjaliku nõusolekuta Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega teha toiminguid, mis tooksid kaasa nimetatud õiguste või kohustuste ülemineku seaduse alusel (sh ettevõtte võõrandamise käigus).

4.5          Lepingu muutmise kokkulepped on kehtivad üksnes juhul, kui need on sõlmitud kirjalikus vormis.

4.6          Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

4.7          Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

4.8          Leping jõustub selle allakirjutamisel Poolte poolt.

5. LISAD

Lepingul on järgmised lisad:

Lisa

1.     Põhileping

Lisa

2.     Teade nõude loovutamisest

 

 

 

KINNITAMAKS EELTOODUT, on Pooled allkirjastanud selle Lepingu eespool nimetatud kuupäeval.

Loovutaja:

 

_________________________________

/allkirjastatud digitaalselt/

Omandaja:

 

_________________________________

/allkirjastatud digitaalselt/

 

 


Lisa 2

 

Võlgniku ärinimi: ____________

Registrikood: ____________

Aadress: ____________

 

________ 202_. a

 

 

Teade nõude loovutamisest

 

Käesolevaga teavitab [Loovutaja ärinimi], registrikoodiga [Loovutaja registrikood], et on loovutanud [Põhilepingu sõlmimise kuupäev] [Loovutaja ärinimi] ja [Võlgniku ärinimi] vahel sõlmitud [Põhilepingu nimetus] tulenevad nõuded [Omandaja ärinimi], registrikoodiga [Omandaja registrikood].

Eespool toodu tõttu on ülal viidatud [Põhilepingu nimetus] järgne võlausaldaja [Omandaja ärinimi]. Palume edaspidi kõik [Põhilepingu nimetus] tulenevad rahalised kohustused täita [Omandaja ärinimi] pangakontole [Omandaja pangakonto nr] [panga nimetus].

 

Lugupidamisega

 

____________________

[Loovutaja esindaja]

[Loovutaja ärinimi]

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412