Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Käenduslepingu näidis

Käenduslepingu näidis

Käendus on isikliku tagatise liik. Käenduse kaudu antakse võlausaldajale põhivõlgniku vara asemel võimalus rahuldada oma nõue kohustuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral käendaja vara arvelt. Käendusega saab võlausaldaja senise võlgniku vastu sihitud nõude kõrvale uue kuid samasisulise nõude kolmanda isiku ehk käendaja vastu. Tarbijakäenduslepingu puhul peab käenduslepingus olema kokku lepitud ka käenduse piirmäär.

Lae alla käendusleping Wordi formaadis: käendusleping.doc

KÄENDUSLEPING

 

Käenduslepingu („Lepingˮ) on sõlminud __.__.202_

1) ___________________, registrikood ___________________, aadress ___________________, („Võlausaldajaˮ) mida esindab juhatuse liige ___________________,

ja

2) ___________________, isikukood ___________________, aadress ______________ („Käendajaˮ)

(koos nimetatud „Pooledˮ või eraldi „Poolˮ).

Võttes arvesse, et

1. Võlausaldaja ja ______________, registrikood ____________ („Põhivõlgnik”) vahel on __.__.202_ sõlmitud leping nr. __________ („Krediidileping”), mille alusel annab Võlausaldaja Põhivõlgnikule laenu summas _____________ eurot ning Põhivõlgnik kohustub Laenu tagastama, tasuma laenusummalt intressi ning täitma muid Krediidilepingus sätestatud kohustusi;

2. Käendaja soovib Põhivõlgniku ja Võlausaldaja vahel sõlmitud Krediidilepingust tulenevate Põhivõlgniku kohustuste täitmise tagamiseks anda Võlausaldajale tagatise. Käendaja on teadlik Krediidiepingust tulenevate Põhivõlgniku kohustuste alustest, suurusest ja ulatusest;

3. Käendaja on täielikult teadlik Põhivõlgniku finantsseisust;

Sellest tulenevalt on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

1. KÄENDATAV KOHUSTUS, KÄENDUSE MAHT JA PIIRID

1.1. Tagatavad kohustused. Käenduslepingu alusel kohustub Käendaja tagama ja käendama kõiki Põhivõlgniku järgmisi rahalisi kohustusi ja nende täitmist:

1.1.1. Krediidilepingust tulenevaid Põhivõlgniku kohustusi (sh, kuid mitte üksnes, põhiosa tagastamise kohustus, intressid, neilt arvestatavad viivised, võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud, leppetrahvid, hüvitis- ja kahjunõuded) („Tagatavad Kohustused”).

1.2. Käendaja vastutab Tagatavate Kohustuste täitmise eest solidaarselt Põhivõlgnikuga.

1.3. Käendaja vastutuse maksimumsumma on ______________ eurot.

1.4. Käendaja on teadlik, et Põhivõlgnikul on kokkuleppel Võlausaldajaga võimalus Tagatavate Kohustuste sisu ja ulatust muuta, sh suurendada. Juhul, kui mistahes Tagatavate Kohustuste tingimusi muudetakse, vastutab Käendaja vabatahtlikult ja vaidlustamata nendest muudatustest tulenevate kohustuste täitmise eest.

1.5. Käendaja vastutab Lepingus toodud kohustuste täitmise eest kogu oma olemasoleva ja tulevikus soetatava varaga.

1.6. Käendaja on kohustatud Võlausaldaja nõudmisel esitama tõendeid ja dokumente, mis tõendavad Lepingu täitmiseks Käendajal vara ja vahendite olemasolu.

2. KÄENDUSKOHUSTUSE TÄITMINE

2.1. Juhul, kui Tagatavate Kohustuste täitmise tähtaeg on saabunud ning Põhivõlgnik on jätnud nimetatud kohustused Võlausaldaja ees täitmata, võib Võlausaldaja nõuda kohustuste täitmist oma äranägemisel kas Käendajalt või Põhivõlgnikult. Käendaja on kohustatud täitma Põhivõlgniku poolt Võlausaldaja kasuks täitmata rahalised kohustused 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul arvates sellekohase kirjaliku teate saamisest.

2.2. Kui Käendaja on Tagatavad Kohustused osaliselt või täielikult rahuldanud, läheb täidetud ulatuses Käendajale üle Võlausaldaja nõue Põhivõlgniku vastu. Võlausaldaja annab pärast Käendaja poolt kohustuse täitmist viimase nõudel üle koopiad dokumentidest, mis tõendavad nõuet Põhivõlgniku vastu.

2.3. Juhul, kui Käendaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Võlausaldaja ees tähtaegselt, on Võlausaldajal õigus nõuda viivitusintressi määras 0,067% päevas tasumata nõudelt iga täitmisega viivitatud kalendripäeva eest.

2.4. Kui Laenusaaja tasutud summadest ei jätku kõigi Lepingust tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse tasutud summade arvelt esimeses järjekorras täidetuks viivise maksmise kohustus, seejärel muud Laenusaaja Lepingu alusel maksmisele kuuluvad edaspidi nimetamata summad, seejärel Intressi maksmise kohustus, ja ülejäänud summad arvestatakse Laenu põhiosa tagasimaksmise kohustuse täitmiseks.

2.5. Käendaja ei või Lepingust tulenevaid kohustusi osaliselt ega tervikuna üle anda, ilma Võlausaldaja eelneva vastavasisulise kirjaliku nõusolekuta.

2.6. Võlausaldaja võib Lepingu alusel tekkinud nõudeid Käendaja vastu loovutada ilma piiranguteta.

3. LEPINGU KEHTIVUS

3.1. Leping jõustub päeval, mil selle allkirjastab Käendaja.

3.2. Leping kehtib kuni Tagatavate Kohustuste täieliku täitmiseni.

4. KÄENDAJA KINNITUSED

4.1. Käendaja kinnitab Lepingule allakirjutamisega, et:

4.1.1. Ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Lepingu tingimustega ja talle on üheselt arusaadav, et sellest tekkivad õiguslikud kohustused on mõistetavad ning vastavad täielikult tema tahtele;

4.1.2. Ta on piisava tähelepanelikkusega tutvunud Tagatavate Kohustuste aluseks olevate dokumentidega ja talle on üheselt arusaadavad nendest Põhivõlgnikule tekkivad õiguslikud kohustused;

4.1.3. Tal on kõik õigused ja volitused Lepingut selles toodud tingimustel sõlmida ning rahalised võimalused Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;

4.1.4. Lepingu sõlmimine ja täitmine ei lähe vastuollu ühegi tema varem sõlmitud lepingu ega võetud kohustusega;

4.1.5. Tema suhtes ei ole algatatud pankroti-, sundtäitmise-, tsiviil- või kriminaalkohtupidamise menetlust ja talle teadaolevalt ei ole ka ühelgi kolmandal isikul alust ühegi nimetatud menetluse algatamiseks.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Kõik Lepingu Pooltele mõeldud avaldused ja teated tuleb esitada kirjalikult. Avaldused ja teated on nõuetekohaselt edastatud, kui need on vastavas vormis üle antud käsitsi või kulleriga allkirja vastu või saadetud Poolele tähitud kirjaga Lepingus toodud aadressil. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument, mis edastatakse e-kirja teel Lepingus toodud e-posti aadressil.

5.2. Pool kohustub teist Poolt viivitamatult teavitama kontaktandmete muutumisest. Kuni uute kontaktandmete nõuetekohase teatamiseni loetakse senistele kontaktandmetele edastatud Teade nõuetekohaselt kätte toimetatuks.

5.3. Juhul, kui mistahes Lepingu säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Lepingu kehtetust või tühisust. Olukorras, kus ilmneb selline kehtetus või tühisus, lepivad Pooled kokku, et kohaldavad sellist sätet, mis on majanduslikult sisult kõige lähedasem tühisele või kehtetule sättele.

5.4. Lepingu sõlmimise fakt ja selle tingimused on konfidentsiaalsed ja Pool ei või teise Poole kirjaliku nõusolekuta vastavat informatsiooni avaldada. Poolel on siiski õigus avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, kui avaldamine on nõutud seadusega või kui Pool avaldab informatsiooni krediidi- ja finantseerimisasutustele, advokaatidele, audiitoritele ja muudele isikutele, kes on kohustatud seda konfidentsiaalsena hoidma.

5.5. Poole mistahes hilinemine oma õiguse teostamisel teise Poole vastu Lepingust tuleneva kohustuse täpseks täitmiseks ei ole käsitletav vastavast õigusest loobumisena ega takista Poolt mistahes määral vastava kohustuse ega muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmisel ega muude õiguskaitsevahendite kasutamisel.

5.6. Lepingu muutmise kokkulepped kehtivad üksnes juhul, kui need on sõlmitud kirjalikult.

5.7. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

5.8. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Käendaja elukohajärgses maakohtus.

 

6. POOLTE REKVISIIDID

 

Võlausaldaja

Käendaja

Nimi

 

 

Isikukood/reg.kood

 

 

Aadress

 

 

Telefon

 

 

E-mail

 

 

Arvelduskonto nr.

 

 

Volitatud esindaja

 

 

 

 

Käendaja:

 

_________________________________

Võlausaldaja:

 

_________________________________

Esindaja ______________

 

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412