Avaleht
>>
Finantsblogi
>>
Eluruumi üürilepingu näidis

Eluruumi üürilepingu näidis

2021. aasta versioon.

Lae alla: ELURUUMI ÜÜRILEPING.docx

Võlaõigusseaduse üürimist puudutavaid muudatusi sisaldav üürileping

Aastast 2021 hakkas kehtima Võlaõigusseaduse uus versioon, mis lisab üürisuhtesse täiendavat paindlikkust näiteks leppetrahvide, kõrgemate viivisemäärade ja lihtsama lepingu ülesse ütlemise näol. Me oleme muutnud kättesaadavaks Hoovi standardse eluruumi üürilepingu põhja, mida me kasutame lepingutes oma üürnikega. Lepingupõhja võib vabalt kasutada isiklikul eesmärgil ning vajadusel endale sobivamaks kohendada.

Miks kasutada Hoovi üürilepingu põhja?

Erinevalt teistest vabalt kättesaadavatest lepingupõhjadest ei ole meie versioon mõnelt juristilt tellitud staatiline klikimagnet, vaid pidevalt täienev dokument, mida me kasutame ise igapäevase äritegevuse käigus. Lepingu koostamises on osalenud erinevad juristid ning see sisaldab mitmeid päriselulisi punkte, mis on lepingusse jõudnud reaalses äritegevuses omandatud kogemuste põhjal.

ELURUUMI ÜÜRILEPING

 

Eluruumi üürilepingu („Lepingˮ) on sõlminud ____ 2021

1) _____________, registrikood __________, aadress ____________________, („Üürileandaˮ) mida esindab ______________________________________,

ja

2) ___________________, isikukood ___________________ („Üürnikˮ),

(koos nimetatud „Pooledˮ või eraldi „Poolˮ),

kes on kokku leppinud alljärgnevas:

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Üürileandja annab Üürnikule Lepingus toodud tingimustel kasutada korteri/maja koos mööbli ja vallasvaraga (edaspidi Eluruum), mis asub _______________________. Eluruum on pindalaga ____ m2 ning seda võib kasutada üksnes eluruumina.

1.2. Koos Eluruumiga antakse Üürniku kasutada Üürileandja vara (edaspidi ka Sisustus).

1.3. Üürileandja deklareerib, et tal on õigus sõlmida käesolevat Lepingut vastavalt Lepingus kirjeldatud tingimustele ning ühelgi kolmandal isikul ei ole Lepingu objektiks oleva eluruumi kasutus- ega käsutusõigust ega seaduslikku alust selliste õiguste taotlemiseks.

1.4. Eluruumi üleandmine Üürnikule loetakse toimunuks Lepingu üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamisega Poolte poolt.

2. ÜÜRNIKUGA KOOS ELAVAD ISIKUD

2.1. Üürnikul on õigus Eluruumis majutada oma elukaaslast, lapsi ja vanemaid.

2.2. Üürnik vastutab Eluruumis majutatavate isikute tegevuse eest Eluruumis ning kohustub tegema kõik endast oleneva, et nimetatud isikud järgiksid Lepinguga sätestatud Üürniku kohustusi.

3. ÜÜR, KÕRVALKULUD JA ARVELDAMISE KORD

3.1. Üürnik kohustub tasuma Eluruumi kasutamise eest üüri ____________ eurot/kuus (edaspidi Üür). Kui seadus seda lubab, siis käibemaksu üürile ei lisata.

3.2. Üüri ei indekseerita ega suurendata regulaarselt.

3.3. Üür iga kalendrikuu eest tuleb maksta ettemaksuna hiljemalt jooksva kalendrikuu 10ndaks kuupäevaks Üürileandja arvelduskontole ____________________________. Üüri makse loetakse Üürniku poolt nõuetekohaselt makstuks Üüri summa täies ulatuses laekumisel Üürileandja pangakontole.

3.4. Esimene Üüri makse tuleb tasuda ______________ Eluruumi valduse üle andmisel.

3.5. Lisaks Üürile maksab Üürnik Kõrvalkulude ja Üürniku Teenuste eest.

3.5.1. Kõrvalkuludeks on Hoone (kus Eluruum asub) halduskulud, hoolduskulud ja kindlustus, teiste korteriomanike vahel jagamisele minev üldelekter ja üldvesi; Eluruumi elektrienergia, vesi, kanalisatsioon, gaas, küte, sidekommunikatsiooni- ja valveteenused, maamaks, remondifond (edaspidi Kõrvalteenused). Kõrvalkulude suurus määratakse igakuiselt lähtudes arvestite näitudest ja teenusepakkujate poolt esitatud arvetest. Kui kõrvalkulu ei arvestata Eluruumi arvesti näidu alusel, tasutakse Kõrvalkulu proportsionaalselt vastavalt Eluruumi pindalale Hoone köetava pindala suhtes.

3.5.2. Üürniku Teenused on kõik teenused, mida Üürnik Eluruumiga seoses lepingu alusel iseseisvalt tellib ja mille eest Üürnik tasub otse teenusepakkujale ning nende hulka võivad kuuluda näiteks telefoniteenus, kaabeltelevisioon, internet, jne.

3.6. Üürileandja kohustub esitama Üürnikule nõuetekohase(d) Kõrvakulude arve(d) hiljemalt kolm (3) kalendripäeva enne selle tasumise tähtaega. Kõrvalkulude eest tasub Üürnik arvel märgitud makse saaja pangakontole ja hiljemalt arvel näidatud arve tasumise tähtajal. Kõrvalkulude eest tasumisele kuuluvad maksed loetakse Üürniku poolt nõuetekohaselt makstuks nende täies ulatuses laekumisel makse saaja pangakontole.

3.7. Kõrvalkulude suuruse määrab Üürileandja igakuiselt, lähtudes arvestite näitudest, teenusepakkujate poolt esitatud arvetest ja kehtivast arvestusmetoodikast. Üürniku nõudmisel esitab Üürileandja Üürnikule tutvumiseks originaalarvete koopia(d).

3.8. Juhul, kui Üürileandja osutab või vahendab Üürnikule seoses Eluruumi kasutamisega teenust, mida ei ole nimetatud Kõrvalkulude all, siis lepivad Pooled selles eraldi kokku.

3.9. Kui Üürnik on Lepingujärgsete maksete tasumisega viivituses rohkem kui 3 (kolm) päeva, esitab Üürileandja Üürnikule kordusarve/meeldetuletuse. Seejärel on Üürileandjal õigus nõuda Üürnikult võla sissenõudmiskulude hüvitamist iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta saadetava ühe meeldetuletuskirja eest summas kuni 25 eurot.

3.10. Juhul, kui Lepingu kehtivuse ajal tekivad muud Kõrvalkulud (Eluruumi ja/või Hoone plaanilise ja plaanivälise remondi ja ehitusega seotud kulud, varjatud puudustest tulenevad kulud jmt), siis need kulud Üürniku poolt tasumisele ei kuulu.

3.11. Lepingu alusel tasutud summaga loetakse esmajärjekorras tasutuks Lepingu täitmisega (sh täitmisele pööramisega) seotud kulud (sh mõistlikud õigusabikulud), seejärel viivised, seejärel Kõrvalkohustused ja seejärel Üür. Ülalkirjeldatud nõuete rahuldamise järjekorda saab muuta ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

3.12. Kui Üürnik viivitab Eluruumi üleandmisega Üürileandjale üle ettenähtud tähtaja, kohustub ta tasuma Üüri ja Kõrvalkulusid aja eest, mil Eluruum oli tema valduses, samuti hüvitama Üürileandjale viivitusega tekitatud kahju.

4. TAGATISRAHA

4.1. Üürnik on kohustatud maksma Üürileandjale tagatisraha ühe kuu Üürisummas, so _____ eurot (edaspidi Tagatisraha), et tagada Üürniku kohustust täita Üürileandja ees Lepingust tulenevat Üüri maksmise ja muid kohustusi. Tagatisraha tuleb tasuda pangaülekandega Üürleandja pangakontole, mis on märgitud Lepingu punktis 3.3. Lepingu eseme üleandmise eelduseks on Tagatisraha laekumine Üürileandja pangakontole.

4.2. Tagatisraha jääb Üürileandja kätte hoiule kogu Lepingu kehtivuse ajaks. Üürileandja käes olev Tagatisraha ei anna Üürnikule õigust viivitada Lepingus kokkulepitud rahaliste kohustuste tasumisega või muul moel rikkuda Lepingulisi kohustusi.

4.3. Lepingu lõppemisel ja hiljemalt 2 (kahe) kuu möödumisel Eluruumi tagastamisest Üürileandjale tagastab Üürileandja Tagatisraha koos intressidega Üürnikule eeldusel, et Üürileandjal ei ole Üürniku vastu varalisi nõudeid ja/või puudub alus selliste nõuete tekkimiseks.

4.4. Üürileandjal on õigus teha Tagatisrahast tasaarvestusi Üürniku võlgnevustega ja Üürileandja varale tekitatud kahjuga. Juhul, kui Üürnik on tekitanud Eluruumile või varale kahju, on Üürileandjal õigus jooksvalt kahju hüvitamise kulud Tagatisrahast tasaarveldada. Kokkulepitud Tagatisraha vähenemise korral on Üürnik kohustatud tegema täiendavaid makseid esialgselt kokkulepitud Tagatisraha summani Üürileandja poolt vastava nõude saamisest sellele järgneva kuu kümnendaks (10.) kuupäevaks.

5. POOLTE KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Üürniku kinnitused ja nõusolekud

5.1.1.     Üürnik kinnitab, et ta on teadlik VÕS §-st 292, mille kohaselt on kõrvalkuludeks tasu teenuste ja tegude eest, mis on seotud asja kasutamisega.

5.1.2.     Üürnik kinnitab, et tema poolt esitatud ja tulevikus esitatavad andmed on õiged ja tõesed. Üürniku poolt ebaõige informatsiooni/andmete andmist loetakse Lepingu oluliseks rikkumiseks.

5.1.3.     Üürnik kinnitab, et ta on Eluruumi ja sellega koos üleantava Sisustuse üle vaadanud ning need on seisukorras, mis võimaldab nende sihtotstarbelist kasutamist, Eluruumis on funktsioneerivad veevärk, küttesüsteem ning elektrisüsteemid ning Üürnikul puuduvad mistahes pretensioonid Üürileandja suhtes seoses Eluruumi ja selle Sisustusega.

5.1.4.     Üürnik kinnitab, et Üürileandja on enne käesoleva Lepingu sõlmimist teavitanud Üürnikku kõigist korteriühistu poolt Lepingu kehtivusajaks ette planeeritud suuremahulistest remondi- ja heakorratöödest, s.h. fassaadi, katuse, rõdude, akende ja üldkasutatavate pindade renoveerimistöödest.

5.1.5.     Üürnik kinnitab, et ta on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad ja mõistetavad ning Leping on tegeliku tahte kohane.

5.2.         Üürniku kohustused ja õigused

5.2.1.     Üürnikul on vastavalt võlaõigusseaduse §-le 271 Lepingu objekti kasutamise õigus. Üürnikul on õigus kasutada Lepingu objekti eluruumina.

5.2.2.     Üürnik on kohustatud täitma kõiki võlaõigusseaduses sätestatud üürniku kohustusi, muuhulgas:

(a)          tasuma Üüri õigeaegselt;

(b)          tasuma Kõrvalteenuste eest tasumisele kuuluvad Kõrvalkulud tähtaegselt ja täitma Üürniku Teenuste osutajate nõudeid;

(c)           säilitama Eluruumi vähemalt Üürnikule üleandmise hetkel olnud seisundis kogu Lepingu kehtivuse ajal;

(d)          kasutama Eluruumi ja üldkasutatavaid ruume hoolikalt ja heaperemehelikult vastavalt nende sihtotstarbele, hoidma need puhtad ning heas seisukorras;

(e)          järgima Hoone sisekorra eeskirju, sh arvestama majaelanike ja naabrite huvidega (sh mitte tegema liigset lärmi ning arvestama öörahuga kella 22.00-st kuni 06.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 07.00-ni);

(f)           järgima Hoone korteriühistu otsuseid ja korteriühistu poolt kinnitatud reegleid;

(g)          kasutama heaperemehelikult Eluruumis asuvat Sisustust;

(h)          pidama kinni avaliku korra, sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;

(i)            teavitama Üürileandjat esimesel võimalusel mis tahes puudusest (sh Eluruumi kasutamist takistavast asjaolust, avarii, tulekahju vms), kahju tekkimisest või nende tekkimise ohust Eluruumi Hoonele ja/või Eluruumile ning võtma koheselt tarvitusele abinõud nende kõrvaldamiseks, et vältida kahju tekkimist või suurenemist;

(j)           kõrvaldama omal kulul Lepingu objekti puudused, mida saab kõrvaldada harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või hooldamisega (nt purunenud lambipirnide, pistikute, segistite jmt väikeste päraldiste vahetus);

(k)          järgima kindlustuslepingutes sätestatud nõudeid ja kohustusi, mis puudutavad Eluruumi kasutamist;

(l)            lubama viivitamata Eluruumi isikuid Hoone ja/või Eluruumi tehnosüsteemide kontrollimiseks ja avariide ja/või rikete kõrvaldamiseks ning taluma Eluruumi suhtes tehtavaid töid ja mõjutusi, mis on vajalikud Eluruumi säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

(m)         võtmete kaotamise või nende varguse korral sellest koheselt Üürileandjat informeerima, esimesel võimalusel vahetama Üürileandja eelneval nõusolekul ja omal kulul lukud samaväärsete vastu andes Üürileandjale vähemalt ühe võtmekomplekti ning tegema kõik selleks, et vältida kolmandate isikute poolt loata sisenemist Eluruumi;

(n)          hüvitama tema või tema poolt Eluruumi majutatud isikute süül Eluruumi, selle päraldiste, Hoone või selle tehnosüsteemide rikkumisest tekitatud kahju Üürileandja poolt esitatud kulu arvutuse ja arve alusel hiljemalt 30 päeva jooksul alates arve esitamise kuupäevast;

(o)          lubama Üürileandjal või tema esindajal külastada Eluruumi koos uute üüri- või ostuhuvilistega, kui Üürileandja on sellest Üürnikule ette teatanud telefoni teel vähemalt 24 tundi;

(p)          Lepingu lõppemisel vabastama Eluruumi oma asjadest ja seadmetest ning andma Üürileandjale üle Eluruumi otsese valduse, võtmed, Sisustuse ja muud Üürileandja varad Üürileandjale üle Lepingu lõppemise päeval. Muuhulgas peab Eluruum olema koristatud. Vajadusel kohustub Üürnik Eluruumi koristamiseks kasutama enda kulul professionaalse puhastusteenuse teenuseid.

5.2.3.     Üürnikul ei ole õigust:

(a)          ilma Üürileandja eelneva kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõusolekuta õigust muuta Lepingu objekti sihtotstarvet või faktiliselt kasutada Lepingu objekti teisel sihtotstarbel kui Lepingus sätestatud. Vastav tegevus loetakse Lepingu objekti sihtotstarbevastaseks kasutamiseks;

(b)          viia Eluruumist välja mööblit, Lepingu objekti päraldisi ega muud Lepingu alusel kasutatavat vallasvara (sh Sisustust) ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta. Vastav tegevus loetakse Lepingu objekti sihtotstarbevastaseks kasutamiseks;

(c)           teha Eluruumile parendusi ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta. Parendused, mida ei saa eemaldada ilma Eluruumi kahjustamata, saavad Eluruumi osaks ning nende omand läheb üle Üürileandjale. Üürileandjaga kooskõlastamata parenduste ja muudatuste tegemise korral, peab Üürnik Lepingu lõppedes taastama omal kulul Eluruumi endise olukorra. Eluruumi parendamine toimub Üürniku kulul ning Üürileandja ei ole Üürilepingu lõppemisel kohustatud parendusi ja muudatusi Üürnikule kompenseerima, kui Pooled ei lepi kokku teisiti;

(d)          pidada Eluruumis loomi ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta. Kui ilmneb, et lemmikloom tekitab Lepingu objektile eeldatust rohkem kahjustusi, võib Üürileandja tema poolt antud nõusoleku tagasi võtta;

(e)          Eluruumis suitsetada ega lubada seda teha enda poolt Eluruumi majutatud isikutel ja külalistel. Eluruumis suitsetamine loetakse lepingu objekti sihtotstarbevastaseks kasutamiseks;

(f)           anda üüritud Eluruumi, selle mis tahes osa ja selles asuvat Üürileandja vara (sh Sisustus) allüürile tasuta ega tasu eest;

(g)          majutada Eluruumis muid isikuid peale abikaasa/elukaaslase, laste ja vanemate ilma Üürileandja kirjaliku nõusolekuta. Vastav tegevus loetakse Lepingu objekti sihtotstarbevastaseks kasutamiseks;

5.2.4.     Üürnikul ei ole lubatud hoida elu- ja üldkasutatavates ruumides kergestisüttivaid vedelikke, õhku saastavaid esemeid ja aineid; lasta kanalisatsiooni kergestisüttivaid vedelikke, toidujäätmeid, kaltse ning muid esemeid ja aineid, mis võivad seda ummistada.

5.2.5.     Üürnikul on õigus vajadusel ja Üürileandjalt kirjalikku taasesitatavamist võimaldavas vormis saadud nõusolekul, teha Eluruumis parendusi, muudatusi ja remonti. Omavoliliste parenduste, muudatuste ja remondi tegemise korral peab Üürnik Lepingu lõppedes taastama omal kulul Eluruumi endise olukorra. Üürileandja ei ole Üürilepingu lõppemisel kohustatud nimetatud parendusi ja muudatusi Üürnikule kompenseerima.

5.2.6.     Kõikide Lepingus sätestatud rahaliste kohutustega (sh Üür ja Kõrvalteenuste eest esitatavad arved) seotud küsimuste korral on Üürnik kohustatud pöörduma Üürileandja poole: ________________.

5.3.         Üürileandja kinnitused

5.3.1.     Üürileandja kinnitab, et Lepingu eseme olukord vastab üleandmis-vastuvõtmisaktis kirjeldatule, Eluruumil ei esine aktis üles loetlemata puudusi ning Eluruumi on seisukorras, mis võimaldab Eluruumi sihtotstarbelist kasutamist.

5.3.2.     Üürileandja kinnitab, et Hoones kus Eluruum asub, on moodustatud toimiv korteriühistu, kes hoolitseb Hoone üldkasutatavate ruumide ja Hoone juurde kuuluva ümbruse heakorra eest.

5.3.3.     Üürileandja kinnitab, et tal on õigus sõlmida käesolevat Lepingut vastavalt Lepingus kirjeldatud tingimustele ning ühelgi kolmandal isikul ei ole Lepingu objektiks oleva eluruumi kasutus- ega käsutusõigust ega seaduslikku alust selliste õiguste taotlemiseks.

5.3.4.     Üürileandja kinnitab, et Eluruum on kindlustatud ja kindlustus tagab Eluruumiga, kui ehitise osaga, seotud kahjude hüvitamise.

5.3.5.     Üürileandja kinnitab, et ta on teadlik, et annab Eluruum allüüri korras kasutamiseks koduna põhiseaduse § 33 tähenduses, mistõttu Üürileandja külastab Eluruumi ainult kokkuleppe alusel Üürnikuga. Kokkulepe Eluruumi külastamiseks peab olema sõlmitud Üürniku ja Üürileandja vahel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, meilide vahetamise teel või sms-de vahetamise teel.

5.3.6.     Üürileandja kinnitab, et on enne käesoleva Lepingu sõlmimist teavitanud Üürnikku kõigist korteriühistu poolt Lepingu kehtivusajaks ette planeeritud suuremahulistest remondi- ja heakorratöödest, s.h. fassaadi, katuse, rõdude, akende ja üldkasutatavate pindade renoveerimistöödest.

5.4.         Üürileandja õigused ja kohustused

5.4.1.     Lisaks võlaõigusseaduses ettenähtud üürileandja kohustustele on Üürileandja kohustatud:

(a)          Eluruumi valduse Üürnikule üle andma hiljemalt __________ üleandmise-vastuvõtmise akti alusel ja võtma Eluruumi Üürnikult Lepingu lõppemisel vastu Akti alusel;

(b)          võimaldama Üürnikul kasutada Lepingu kehtivuse ajal Lepingus kokkulepitud otstarbel ja tingimustel Eluruumi ning nendega funktsionaalses seoses olevaid juurdepääse, kommuniaktsioone;

(c)           tagama Üürnikule punktis 3.5.1. loetletud teenuste osutamise (välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik Üürileandjast sõltumatutel põhjustel), sh sõlmima teenuste vahendamiseks õigeaegselt lepingud, kui Pooled ei lepi kokku teisiti, ja hoidma töökorras kommunikatsioonid, mis on vajalikud teenuste osutamiseks;

(d)          teatama Üürnikule viivitamatult Eluruumide hävimise või rikkumise ohust;

(e)          informeerima eelnevalt Üürnikku ehitise plaanilistest remonttöödest;

(f)           teatama Üürnikule koheselt talle teadaolevatest elektri-, side ja kommunikatsiooniriketest ning tegema kõik temale võimaliku rikete ärahoidmiseks või kõrvaldamiseks.

5.4.2.     Lisaks võlaõigusseaduses ettenähtud üürileandja õigustele on Üürileandjal õigus:

(a)          kontrollida Üürniku poolt käesoleva Lepingu tingimustest kinnipidamist, teatades sellest Üürnikule ette telefoni teel vähemalt 24 tundi või e-maili teel vähemalt 48 tundi, samuti muude Lepingujärgsete kohustuste täitmist ning teha Üürnikule rikkumiste kõrvaldamiseks ettekirjutusi;

(c)           hoida enda käes vähemalt üht Eluruumi sissepääsemist võimaldavate vahendite komplekti. Täiendavaid lukke või turvasüsteeme võib Eluruumile paigaldada või lukke vahetada ainult Üürileandja nõusolekul ning alati tingimusel, et Üürileandjale antakse vähemalt üks võtmekomplekt;

(d)          siseneda Eluruumi Üürniku või Üürniku perekonnaliikme juuresolekul või Poolte vastava suulise kokkuleppe alusel. Üürileandja võib siseneda Eluruumi ilma ette teatamata, kui Eluruumis on avarii või kahju või kui on mõistlik alus eeldada, et Eluruumis võib olla avarii/kahju või selleks, et kontrollida Lepingu võimalikku rikkumist.

6. VASTUTUS

6.1. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

6.2. Lepingus sätestatud maksekohustusega viivitamisel kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale viivist tasumisega viivitatud summast iga viivitatud päeva eest. Viivisemääraks on EURIBOR+24% aastas. Võlgnevuste tasumisel loetakse tasutud summade arvelt esmajärjekorras tasutuks viivised ning alles seejärel põhivõlgnevus.

6.3. Lepingu lõppemisel Ruumide vabastamisega viivitamisel kohustub Üürnik tasuma Üürileandjale lisaks Üürile ja Kõrvalkuludele viivist igakuisest Üüri summast iga viivitatud päeva eest. Viivisemääraks on EURIBOR+24% aastas.

6.4. Punktide 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4. ja 5.2.5. rikkumisel on Üürileandjal õigus nõuda lisaks kahjude hüvitamisele leppetrahvi summas kuni 10% punktis 3.1. kokku lepitud Üürist.

6.5. Viivise tasumine ei vabasta Üürnikku Lepingus sätestatud kohustuste täitmisest.

7. VÄÄRAMATU JÕUD

7.1. Pool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui ja niivõrd kuivõrd kohustuse täitmist takistas asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud  Poolelt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (edaspidi Vääramatu jõud).

7.2. Pool ei saa tugineda Vääramatu jõu olukorrale, kui ta ei ole teatanud teisele Poolele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis Vääramatust jõu asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul alates selle tekkimisest.

7.3. Vääramatu jõu esinemisel ei pikene Leping tähtaja võrra, mille jooksul Pooled ei saanud oma kohustusi täita Vääramatu jõu tõttu.

7.4. Pooled kohustuvad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui Vääramatust jõust tingitud takistused on lõppenud.

8. TEATED JA INFORMATSIOON

8.1. Kõik teated, taotlused, nõuded ja muu Lepingu alusel saadetav kommunikatsioon edastatakse teisele Poolele kirjalikult eesti keeles e-posti teel Lepingus märgitud e-posti aadressile ja/või telefonile.

8.2. Aadresside/kontaktinformatsiooni muutusest on Pool kohustatud koheselt informeerima teist Poolt. Kui Lepingu kehtivuse aja jooksul on Pool muutnud oma e-posti aadressi/kontaktinformatsiooni ning pole sellest teist Poolt informeerinud, loetakse teade kättetoimetatuks, kui see on edastatud vastava Poole Lepingus märgitud e-posti aadressile.

8.3. Teade loetakse teisele Poole poolt kättesaaduks, kui

(a) Pool on kättesaamist kinnitanud või

(b) Teade on saadetud teise Poole e-postile või mobiilile tekstsõnumina ja teate saamisest on  möödunud 24 tundi.

8.4. Üüri ja Üürniku poolt tasutavate Kõrvalteenuste arved ja maksetaotlused loetakse kätte toimetatuks päeval, mil need toimetatakse Üürniku Lepingus märgitud e-posti aadressile.

8.5. Üürnik toimetab Üürileandjale edasi kõik teated, mis on adresseeritud Üürileandjale (sh Üürileandja Teenuste arved), kuid laekunud Üürniku postkasti.

8.6. Poolte rekvisiidid:

 

Üürileandja:

Üürnik:

Nimi

 

 

Isikukood/registrikood

 

 

Aadress

 

 

Telefon

 

 

E-posti aadress

 

 

Arvelduskonto nr

 

 

Volitatud esindaja

 

 

9. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPPEMINE

9.1. Üürileandja annab Eluruumi üürile üheks/kaheks/kolmeks aastaks/tähtajatult. Leping jõustub selle allkirjastamisest ning lõpeb ___________, kui Lepingut ei öelda üles erakorraliselt. Lepingut saab pikendada vastastikusel kirjalikul kokkuleppel ja ühe aasta kaupa. Juhul, kui Üürnik soovib Lepingut pikendada on ta sellest kohustatud teavitama Üürileandjat 1 (üks) kuu enne Lepingu lõppemist.

9.2. Pooltel on õigus lõpetada Leping mõlemapoolsel kirjalikul kokkuleppel igal ajal.

9.3. Üürnik võib Lepingu erakorraliselt üles öelda teatades sellest Üürileandjale 10 (kümme) kalendripäeva ette, kui:

9.3.1. Üürileandja on viivitanud Ruumide Üürnikule üleandmisega rohkem kui 1 (üks) kuu;

9.3.2. Eluruumi oluline osa muutub kasutuskõlbmatuks Üürnikust mittesõltuvatel põhjustel ning Üürileandja ei vii Eluruumi Lepinguga nõutavasse seisukorda pärast Üürniku poolt mõistliku tähtaja andmist nimetatud puuduste kõrvaldamiseks;

9.3.3.     Üürileandja rikub muul Lepingu punktis 9.3. sätestamata viisil oma kohustusi ning ei kõrvalda rikkumist 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul arvates vastava Üürniku kirjaliku nõude saamisest.

9.4.         Üürileandja võib Lepingu erakorraliselt üles öelda teatades sellest Üürnikule 10 (kümme) kalendripäeva ette, kui:

9.4.1.     Üürnik rikub Lepingu punkti 5.2.2., hoolimata Üürileandjalt vastava teate saamisest, korduvalt või tahtlikult või oluliselt või kui Üürnik rikub Lepingu punkte 5.2.3-5.2.5. või

9.4.2.     Üürnik hilineb kahel korral järjest Üüri või Kõrvalteenuste või muude Lepingust tulenevate maksete tasumisega Üürileandjale või 

9.4.3.     tekib Üürivõlg, välja arvatud kui võlgnetav summa on väiksem kui kahe kuu Üüri summa või

9.4.4.     Kõrvalkulud jäävad tasumata, välja arvatud kui võlg on väiksem kui Kõrvalkulude kahe kuu summa või

9.4.5.     Üürnik on viivituses Tagatise tasumisega enam kui kaks kuud või

9.4.6.     Üürnik pankrotistub ning Üürnik ei anna Üürileandjale küllaldast tagatist 10 (kümne) päeva jooksul;

9.4.7.     Üürnik annab asja õigustamatult kolmanda isiku kasutusse, mille tõttu Üürileandja või naabrid on niivõrd häiritud, et Üürileandjalt ei saa oodata Üürilepingu jätkamist.

9.5. Hiljemalt Lepingu lõppemise kuupäeval kohustub Üürnik tagastama Eluruumi Üürileandjaga Sisustusega (sh kõik ligipääsuvahendid, Üleandmis-Vastuvõtmisaktis märgitud vara ning parendustega) Üürileandjale punktis 5.2.2(c) kirjeldatud ja Üleandmis-Vastuvõtmisaktis fikseeritud seisukorras.

9.6. Üürnikul ei ole lubatud kasutada Üürileandja vara suhtes kinnipidamisõigust ega pandiõigust.

9.7. Lepingu lõppemise kuupäeval vaatavad Pooled üle Eluruumi seisukorra ning koostavad vastava üleandmisakti, kui Üürileandja seda soovib. Juhul kui Üürnik ei tagasta kõiki Eluruumi liigipääsuvahendeid, peab Üürnik hüvitama Üürileandjale lukkude ja/või turvasüsteemide välja vahetamise kulud ja muud asjakohaste töödega seonduvad kulud.

9.8. Pooled lepivad kokku, et Lepingu punktis 3.12. toodud tasu maksmise kohustus on kehtiv kuni Eluruumi ja vara (sh Sisustuse) valduse reaalse vabastamiseni ning võtmete üleandmiseni Üürileandjale. Kahtluse vältimiseks on Pooled kokku leppinud, et Üürniku viivitust Eluruumi üleandmisel ei loeta mingil juhul Lepingu pikendamiseks.

10. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

10.1. Lepingus osaliselt või täielikult reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige võlaõigusseaduses sätestatust.

10.2. Kõik vaidlused, lahkarvamused ja nõuded, mis tulenevad Lepingust või on sellega seotud, samuti Lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtetuse küsimused püütakse lahendada Pooltevaheliste läbirääkimistega. Kokkuleppe mittesaavutamisel pöördutakse lahenduse saamiseks Harju Maakohtusse.

11. LÕPPSÄTTED

11.1. Kõik Lepingu muudatused ja täiendused tuleb vormistada kirjalikult. Kirjaliku vormi mittejärgimisel on muudatused tühised.

11.2. Lisad moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Juhul kui Lepingu ja selle lisade vahel peaks esinema vastuolusid, siis juhindutakse Lepingust.

11.3. Juhul kui Lepingu mõni säte osutub juriidiliselt kehtetuks, siis ei mõjuta see teiste Lepingu sätete kehtivust. Sellisel juhul asendavad Pooled kehtetu sätte juriidiliselt kehtiva sätte(sätetega), mis on kooskõlas Poolte esialgse kavatsusega.

11.4. Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

VIRTUAALNE ARVELDUSKREDIIT ETTEVÕTTELE

Krediidilimiit kuni 30 000€
Vaba maksegraafik
Kui krediiti ei kasuta, siis tasud puuduvad
küsi hinnapakkumist
Intress alates 1% kuus
Finantseerimisasutuse tegevusluba nr. FFA000412