NÕUDE LOOVUTAMISE LEPING

 

Nõude loovutamise lepingu („Lepingˮ) on sõlminud ____ 2021

1) HOOVI Rental OÜ, registrikood 16020217, aadress Tatari tn 64, Tallinn, e-post support@hoovi.ee, („Omandajaˮ) mida esindab ______________________________________,

ja

2) ___________________, registrikood ___________________ („Loovutajaˮ) mida esindab______________________________________,

(koos nimetatud „Pooledˮ või eraldi „Poolˮ).

Võttes arvesse, et

1. Loovutaja on ____________ sõlminud üürilepingu _____________________, („Üürnik“) aadressil ____________________ asuva eluruumi üürimiseks tähtajatult/kuni__________ („Üürileping“).

2. Üürilepingu alusel on Loovutajal Üürniku vastu üürinõue igakuiselt summas _______ eurot, mis tuleb Üürilepingu kohaselt tasuda iga kuu ___________ ja millelele lisandub viivis ___% päevas („Nõue“).

Sellest tulenevalt on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

1. NÕUDE LOOVUTAMINE

1.1. Käesolevaga Loovutaja loovutab ja Omandaja omandab Lepingus toodud tingimustel Üürilepingust tuleneva Nõude.

1.2. Nõudega koos lähevad Omandajale üle Nõudega seotud kõrvalkohustustest tulenevad õigused, samuti õigus Nõudega seotud ja seadusejärgsele viivisele alates sissenõutavaks muutumisest.

1.3. Nõue ja punktis 1.2 nimetatud õigused arvestatakse Omandajale üleantuks alates Lepingu jõustumisest, misjärel on uus Nõude alusel õigustatud isik Omandaja.

1.4.  Nõue loovutatakse tähtajaliselt kuni ___________. Pärast nõude loovutamise tähtaega tekkinud nõuded ja sellest tulenevad õigused lähevad uuesti üle Loovutajale. Omandajale jääb õigus sisse nõuda kõik enne tähtaega tekkinud nõuded ning nendelt nõuetelt pärast loovutamise tähtaega tekkiv viivis.

1.5.  Omandaja tasub Nõude loovutamise eest Loovutajale igakuiselt _____ eurot. Tasu makstakse Loovutajale pangaülekandega hiljemalt iga kuu _______ kuupäevaks Loovutaja osundatud pangakontole.

2. POOLTE KINNITUSED

2.1. Loovutaja kinnitab, et

2.1.1. Nõue on kehtiv ja see on vabalt loovutatav, Nõuet ei ole varem osaliselt  ega täielikult loovutatud ühelegi kolmandale isikule;

2.1.2. Perioodiks _______ kuni _______ (_____ kuud) tekkinud igakuiste üürimaksete nõuet ei ole loovutamise hetkeks Loovutajale rahuldatud;

2.1.3. Nõude loovutamise hetkel ei ole Üürnikul Loovutaja ees võlgnevust;

2.1.4. Tema esindaja volitused on kehtivad.

2.2. Omandaja kinnitab, et tema esindaja volitused on kehtivad;

 

3. POOLTE ÕIGUSED

3.1. Kummalgi Poolel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda kui teine Pool on rikkunud olulises osas või korduvalt Lepingu tingimusi. Lepingu ühepoolsel ülesütlemisel tuleb rikkuvale Poolele anda mõistlik tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks. Mõistlikuks tähtajaks loetakse kuni 7 päeva rikkumise algusest.

3.2. Omandajal on õigus Leping viivitamatult ühepoolselt üles öelda, kui:

3.2.1. Loovutaja on rikkunud Lepingu punkti 4.5, 4.6. või 4.7;

3.2.2. Nõude aluseks oleva Üürilepingu tingimused muutuvad või neid   muudetakse;

3.2.3. Mõni punktis 2.1. nimetatud kinnitus osutub valeks;

3.2.4. Loovutaja ja Üürniku lepinguline suhe muutub selliselt, et Nõude Omandajal kaob nõudeõigus Üürniku vastu.

3.3. Omandajal on õigus Leping 60-päevase etteteatamisega ühepoolselt üles öelda, kui on ilmnenud asjaolud, mis annavad alust kahelda, et Üürnik on võimeline või huvitatud jätkama Üürilepingust tulenevate kohustuste täitmist Omandaja ees.

3.4. Poolte kokkuleppel esindab Omandaja Loovutajat Nõude aluseks olevast Üürilepingust tulenevate muude kahjunõuete sissenõudmisel võttes eduka sissenõudmise korral 15% tulemustasu.

3.5. Muudeks kahjunõueteks loetakse kinnisvara ja sisustuse kahjustamisel tekkivad kahjunõuded, leppetrahvid, tasud muude Loovutaja ja Üürniku vahel kokku lepitud teenuste eest ja muud Üürilepingust tekkivad nõuded.

3.6. Loovutajal on igal ajal õigus Omandajalt Nõue tagasi osta selle nominaalväärtuses.

4. POOLTE KOHUSTUSED

4.1. Loovutaja annab Omandajale üle kõik Nõuet tõendavad originaaldokumendid.

4.2. Loovutaja teatab Üürnikule nõude loovutamisest ja teade nõude loovutamisest (lisa 2) arvestatakse loovutusdokumendiks, mis kinnitab nõude loovutamist.

4.3. Loovutaja võib oma äranägemisel muuta Üürnikule saadetavat loovutamise teadet tingimusel, et teade jääb sisu poolest olulises osas samaks ning sisaldab Omandaja pangarekvisiite ning korraldust tasuda edasised üürimaksed Omandaja pangakontole.

4.4. Punktis 4.2. nimetatud teade Nõude loovutamisest edastatakse Üürnikule kohe pärast Lepingu allkirjastamist/Poolte omavahel kokku lepitud ja kirjalikult kinnitatud kuupäeval.

4.5. Loovutaja teavitab Omandajat viivitamatult kõigist muudatustest Loovutaja ja Üürniku lepingulistes suhetes, sh. Üürilepingus sätestatud igakuise üüri muutumisest, maksekuupäeva muutumisest, Üürilepingu tähtaja muutumisest ja Üürilepingu lõpetamisest või lõppemisest.

4.6. Loovutaja kohustub Nõude aluseks oleva Üürilepingu Üürnikuga viivitamatult üles ütlema VõS § 316 esitatud vormis ja tingimustel, kui esineb VõS § 316 lg 1 punktis 1 või 2 esinev ülesütlemise aluseks olev asjaolu. Üürilepingu ülesütlemisel lähtub Loovutaja Omandaja instruktsioonidest.

4.7. Loovutaja kohustub omalt poolt täitma kõiki Nõude aluseks oleva Üürilepinguga võetud kohustusi. Loovutajapoolne Üürilepingu rikkumine loetakse ka käesoleva Lepingu rikkumiseks.

4.8. Omandaja teavitab Loovutajat viivitamatult punktis 3.2.3. nimetatud asjaoludest ning teeb Loovutajale ettepaneku korrigeerida vastavalt punktis 1.5. nimetatud Nõude loovutamise tasu.

4.9. Kummalgi Poolel on õigus nõuda teiselt Poolelt tehtud kulutuste hüvitamist perioodi eest, mil teine Pool rikkus Lepingut.

 

5. VIIVIS, EBAPIISAVATE MAKSETE TEGEMINE JA LEPPETRAHVID

5.1. Lepingus sätestatud maksekohustusega viivitamisel kohustub viivitav Pool tasuma viivist tasumisega viivitatud summast iga viivitatud päeva eest. Viivisemäär on EURIBOR+48% aastas. Viivist ei arvestata viivise tasumisega viivitamise korral.

5.2. Kui Poole tasutud summadest ei jätku kõigi Lepingust tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse tasutud summade arvelt esimeses järjekorras täidetuks viivise maksmise kohustus, seejärel muud Lepingu alusel maksmisele kuuluvad summad.

5.3. Punktide 2.1, 4.5. või 4.6. rikkumisel Nõude Loovutaja poolt on Omandajal õigus nõuda Loovutajalt lisaks kahjude hüvitamisele leppetrahvi kuni punktis 1.5. nimetatud igakuise makse suuruses summas.

5.4. Kui Loovutaja poolt esitatud Nõuet tõendavad dokumendid osutuvad ebatõesteks on Omandajal õigus nõuda Loovutajalt lisaks kahjude hüvitamisele leppetrahvi kuni punktis 1.5. nimetatud igakuise makse suuruses summas.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Lepingus on ette nähtud kõik lepingu tingimused ning Lepingu osaks ei peeta Poolte varasemaid tahteavaldusi ega kokkuleppeid, mis ei sisaldu Lepingus (välistav tingimus).

6.2. Viivitus Lepingust tuleneva õiguse maksmapanekul või kohustuse täitmisel ei tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist; ühegi õiguse eraldi või osaline maksmapanek või teostamine ei välista selle õiguse maksmapanekut või teostamist muus osas ega muu õiguse ja/või kohustuse teostamist.

6.3. Lepingu üksiku sätte kehtetus ei vabasta Pooli Lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ega too kaasa kogu Lepingu või Lepingu teiste sätete kehtetust. Sätte kehtetuse ilmnemisel teevad Pooled oma parimad jõupingutused sätte asendamiseks selliselt, et asendatud säte täidaks võimalikult suures ulatuses eesmärki, mis oli kehtetul sättel.

6.4. Pooled kannavad täielikku varalist vastutust Lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

6.5. Pool ei või teise Poole varasema kirjaliku nõusolekuta Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega teha toiminguid, mis tooksid kaasa nimetatud õiguste või kohustuste ülemineku seaduse alusel (sh ettevõtte võõrandamise käigus).

6.6. Lepingu muutmise kokkulepped on kehtivad üksnes juhul, kui need on sõlmitud kirjalikus vormis.

6.7. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

6.8. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

6.9. Leping jõustub selle allakirjutamisel Poolte poolt.

6.10. Leping lõppeb Lepingu tähtaja saabudes, kui Leping lõpetatakse Poolte kokkuleppel, kui Leping lõpetatakse erakorraliselt või Nõude aluseks oleva Üürilepingu lõppemisel või lõpetamisel.

7. LISAD

Lepingul on järgmised lisad:

Lisa

1.       Nõuet tõendav Üürileping

Lisa

2.       Teade nõude loovutamisest

Lisa

3.       Konto väljavõte, mis kinnitab Üürniku poolt kõige hiljutisema üürimakse tegemist

 

 

Lisa 2

 

________________

Isikukood: ______________

 

________ 2021. a

 

 

Teade üürilepingust tulenevate nõuete loovutamisest

 

Käesolevaga teavitan, et olen loovutanud meie vahel ___________ sõlmitud __________________________ asuva eluruumi üürilepingust tulenevad igakuised üürinõuded ja võimalikud kõrvalnõuded HOOVI Rental OÜ-le, registrikoodiga 16020217.

Sellest tulenevalt palun alates ___________ maksta igakuine üür HOOVI Rental OÜ pangakontole EE347700771005155975 LHV pangas. Igakuised üüriarved, kaasaarvatud/väljaarvatud kommunaalide arved saadetakse edaspidi e-mailiga aadressilt ___________________.

HOOVI Rental OÜ-le on loovutatud ainult nõuded ning senine üürileping, sh. igakuine üürisumma ja maksetähtaeg jäävad muutumatuks. Tulenevalt Võlaõigusseaduse § 164 ei ole nõude loovutamisel vaja sõlmida uut üürilepingut ega üürilepingu lisa.

Kõik üürimist puudutav suhtlus toimub jätkuvalt minuga. Küsimused üüriarvete osas võib saata samuti minule.

 

Lugupidamisega