KREDIIDILEPING

 

Krediidilepingu („Lepingˮ) on sõlminud ____ 2021

1) HOOVI Rental OÜ, registrikood 16020217, aadress Tatari tn 64, Tallinn, e-post support@hoovi.ee, („Laenuandjaˮ) mida esindab ______________________________________,

ja

2) ___________________, registrikood ___________________ („Laenusaajaˮ) mida esindab______________________________________,

(koos nimetatud Pooledˮ või eraldi Poolˮ).

1. LAEN

1.1. Laenuandja kohustub Lepingus sätestatud tingimustel andma Laenusaajale laenu ___________________ euro suuruses summas („Laenˮ).

1.2. Laenuandja maksab Laenu välja samal päeval kui Laenusaaja on täitnud punktis 4 sätestatud Tagatiste andmise kohustuse

2. INTRESS

2.1. Laenusaaja on kohustatud tasuma väljamakstud ja Laenuandjale tagasimaksmata Laenult intressi („Intressˮ), mille suurus lihtintressina on ____% aastas.

2.2. Intressi arvestatakse Laenusaajale väljamakstud ja Laenuandjatele tagasimaksmata Laenu kogusummalt iga päev. Intressi arvestamisel lähtutakse 360-päevasest aastast ja tegelikust päevade arvust punktis 3.1 nimetatud makseperioodil.

2.3. Intress kuulub Laenuandjale väljamaksmisele korrapäraselt koos punktis 3.1. sätestatud iga kuise põhiosa maksega.

2.4. Laenuandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui Laenusaaja on osaliselt või täielikult viivituses mistahes Intressi maksmise päeval tasumisele kuulunud Intressi maksmisega ega ole Intressi täielikult tasunud talle selleks Laenuandja antud täiendava 14 päeva pikkuse perioodi jooksul.

3. LAENU TAGASIMAKSMINE

3.1. Laenusaaja on kohustatud Laenu tagasi maksma perioodil ___________________ kuni ___________________ („Laenu Tagasimaksmise Lõpptähtpäevˮ), tehes vastava perioodi jooksul igakuiseid võrdse suurusega makseid („Laenu Tagasimakseˮ). Igakuised Laenu Tagasimaksed tehakse hiljemalt ___________________. Laenuandja esitab Laenusaajale Lepingu alusel koostatud maksegraafiku, milles on kajastatud Laenu Tagasimaksed ja Intressi maksed, Laenusaaja teeb vastavad maksed maksegraafiku kohaselt. Maksete suuruse või muude asjaolude muutumise korral muudab Laenuandja maksegraafikut ja esitab selle uuesti Laenusaajale.

3.2. Maksegraafikus sätestatud igakuised tagasimaksed loetakse tasutuks Laenuandjale punktis 4.1.2. mainitud nõude loovutamise lepingu alusel ___________________ („Üürnik“) poolt tehtavate igakuiste üürimaksetega. Kui üürimakse on suurem, kui maksegraafikus sätestatud igakuine laenumakse, siis summa tasaarveldatakse ja enammakstud osa kantakse Laenusaajale hiljemalt üüriperioodile järgneva kuu 10. kuupäeval. Kui üürimakse on maksegraafikujärgsest tagasimaksest väiksem või üürimakse ei ole Laenuandjale laekunud 7 päeva jooksul alates üüri maksetähtpäevast, siis tasub laenu tagasimakse Laenusaaja. Üüri laekumisel Üürnikult tagastatakse Laenusaaja poolt tehtud laenumakse Laenusaajale.

3.3. Punktis 3.2. mainitud üürimaksetest võib Laenuandja teha täiendavaid mahaarvamisi Laenusaaja poolt tellitud lisateenuste katteks ning Laenusaaja poolt maksetähtajaks tasumata kohustuste katteks.

3.4. Lepingu ülesütlemise korral või Lepingu lõppemisel muul põhjusel arvestatakse Laenu Tagastamise Lõpptähtpäevaks Lepingu lõppemise päev.

3.5. Laenuandjal on õigus Leping enne punktis 3.1 sätestatud Laenu Tagasimaksmise Lõpptähtpäeva erakorraliselt üles öelda, kui Laenusaaja on osaliselt või täielikult viivituses mistahes Laenu Tagasimakse tasumisega ega ole vastavat Laenu Tagasimakset täielikult tasunud talle selleks Laenuandja antud täiendava 14 päeva pikkuse perioodi jooksul.

3.6. Lepingu lõpetamisel Poolte kokkuleppel tagastab Laenusaaja Laenuandjale 10 kalendripäeva jooksul alates Lepingu lõpetamisest selleks ajaks tasumisele kuuluva Laenu põhiosa.

4. TAGATISED

4.1. Laenusaaja on kohustatud andma Laenuandjale Lepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste täitmise tagamiseks järgmised tagatised („Tagatisedˮ):

4.1.1. ___________________ („Käendaja“) käendus.

4.1.2. Laenusaaja/_______________ ja Üürniku vahel _______________ sõlmitud ______________ asuva eluruumi üürilepingu („Üürileping“) tähtajaline nõudeõigus, mis loovutatakse nõude loovutamise lepingu alusel Laenuandjale.

4.2. Laenusaaja on kohustatud tagama, et Tagatised antakse Laenuandjale hiljemalt Lepingu sõlmimise kuupäevaks.

4.3. Mistahes Tagatise väärtuse olulise vähenemise korral on Laenuandjal õigus nõuda lisatagatise andmist. Tagatise väärtus arvestatakse oluliselt vähenenuks, kui Üürileping lõppeb või lõpetatakse, Üürilepingu tähtaega või üürisummat vähendatakse või Käendaja suhtes alustatakse pankrotimenetlust.

4.4. Kui Laenusaaja ei anna Laenuandjale lisatagatist või ei taasta Tagatise väärtust punktis 4.3 nimetatud nõude saamisele järgneva 14 päeva jooksul, on Laenuandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda.

5. VIIVIS, EBAPIISAVATE MAKSETE TEGEMINE JA LEPPETRAHVID

5.1. Lepingus sätestatud maksekohustusega viivitamisel kohustub Laenusaaja tasuma viivist tasumisega viivitatud summast iga viivitatud päeva eest. Viivisemäär on EURIBOR+48% aastas. Viivist ei arvestata Intressi või viivise tasumisega viivitamise korral.

5.2. Kui Laenusaaja tasutud summadest ei jätku kõigi Lepingust tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse tasutud summade arvelt esimeses järjekorras täidetuks viivise maksmise kohustus, seejärel muud Laenusaaja Lepingu alusel maksmisele kuuluvad edaspidi nimetamata summad, seejärel Intressi maksmise kohustus, ja ülejäänud summad arvestatakse Laenu põhiosa tagasimaksmise kohustuse täitmiseks.

5.3. Punktis 4.1.2. nimetatud nõude loovutamise lepingu rikkumisel nõude loovutaja poolt on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi kuni 10% Laenu summast.

6. VÄÄRAMATU JÕUD

6.1. Pool ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui ja niivõrd kuivõrd kohustuse täitmist takistas asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (edaspidi Vääramatu jõud).

6.2. Pool ei saa tugineda Vääramatu jõu olukorrale, kui ta ei ole teatanud teisele Poolele kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis Vääramatust jõu asjaolust ja selle mõjust kohustuse täitmisele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul alates selle tekkimisest.

6.3. Vääramatu jõu esinemisel ei pikene Leping tähtaja võrra, mille jooksul Pooled ei saanud oma kohustusi täita Vääramatu jõu tõttu.

6.4. Pooled kohustuvad jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui Vääramatust jõust tingitud takistused on lõppenud.

7. LÕPPSÄTTED

7.1. Kõik Lepingu Pooltele mõeldud avaldused ja teated tuleb esitada kirjalikult. Avaldused ja teated on nõuetekohaselt edastatud, kui need on vastavas vormis üle antud käsitsi või kulleriga allkirja vastu või saadetud Poolele tähitud kirjaga Lepingus toodud aadressil. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud elektrooniline dokument, mis edastatakse e-kirja teel Lepingus toodud e-posti aadressil.

7.2. Pool kohustub teist Poolt viivitamatult teavitama kontaktandmete muutumisest. Kuni uute kontaktandmete nõuetekohase teatamiseni loetakse senistele kontaktandmetele edastatud Teade nõuetekohaselt kätte toimetatuks.

7.3. Juhul, kui mistahes Lepingu säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Lepingu kehtetust või tühisust. Olukorras, kus ilmneb selline kehtetus või tühisus, lepivad Pooled kokku, et kohaldavad sellist sätet, mis on majanduslikult sisult kõige lähedasem tühisele või kehtetule sättele.

7.4. Lepingu sõlmimise fakt ja selle tingimused on konfidentsiaalsed ja Pool ei või teise Poole kirjaliku nõusolekuta vastavat informatsiooni avaldada. Poolel on siiski õigus avaldada konfidentsiaalset informatsiooni, kui avaldamine on nõutud seadusega või kui Pool avaldab informatsiooni krediidi- ja finantseerimisasutustele, advokaatidele, audiitoritele ja muudele isikutele, kes on kohustatud seda konfidentsiaalsena hoidma.

7.5. Poole mistahes hilinemine oma õiguse teostamisel teise Poole vastu Lepingust tuleneva kohustuse täpseks täitmiseks ei ole käsitletav vastavast õigusest loobumisena ega takista Poolt mistahes määral vastava kohustuse ega muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmise nõudmisel ega muude õiguskaitsevahendite kasutamisel.

7.6. Lepingu muutmise kokkulepped kehtivad üksnes juhul, kui need on sõlmitud kirjalikult.

7.7. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

7.8. Lepingust tulenev vaidlus lahendatakse Poolte läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.9. Leping jõustub, kui Pooled on selle allkirjastanud.